ค้นหาแพทย์

นพ. อภิรักษ์ แสงสินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ
  • ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคานาซาวา 2560

วุฒิบัตร

  • ออร์โธปิดิกส์

การศึกษาหลังปริญญา

  • ดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • กระดูกสันหลัง/มะเร็งกระดูก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:00 - 12:00 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
02 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
09 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
23 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
30 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์