ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. สัตยา โรจนเสถียรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524

การศึกษาหลังปริญญา

  • พศ.2528 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้วยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • พศ.2530 Certificate Fellowship Training in Knee Surgery, Yokohama City University Japan
  • พศ.2531 Certificate Fellowship Training in Sports Medicine, Chiba City University Japan
  • พศ.2542 Certificate Advance

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:30 - 10:29 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
02 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์