ค้นหาแพทย์

พญ. พิชญา กุลนิวัฒเจริญสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุประสาทและต้อหิน และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์ สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2014

วุฒิบัตร

  • ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา

การศึกษาหลังปริญญา

  • จักษุวิทยา อนุสาขาวุ้นตาอักเสบ
  • จักษุวิทยา อนุสาขาต้อหิน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • จักษุวิทยา ต้อหิน วุ้นตาอักเสบ จักษุประสาทและต้อกระจก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 16:00 - 19:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
08 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
22 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
29 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์