ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • 2558 อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, University of Erlangen-Nuremberg ประเทศเยอรมนี
  • 2555 อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • 2549 ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10:00 - 12:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
13 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์