ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา ต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • 2558 อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, University of Erlangen-Nuremberg ประเทศเยอรมนี
  • 2555 อนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • 2549 ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 เมษายน 2564 10:00 - 12:59
17 เมษายน 2564 10:00 - 12:59
24 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
24 เมษายน 2564 11:00 - 12:00