ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยาเด็ก ต้อกระจก และตาเข

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-14:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
15:00-16:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
13 เมษายน 2564 13:00 - 16:00