ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยาเด็ก ต้อกระจก และตาเข

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00 - 15:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
16 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์