ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ดิเรก ผาติกุลศิลาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2533)
  • อนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา (พ.ศ. 2538)
  • ฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาจอประสาทตา ท Hahnemann University, Philadelphia, USA (พ.ศ. 2540)

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00-14:30 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
09 เมษายน 2564 13:00 - 14:30
30 เมษายน 2564 13:00 - 14:30