ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ดิเรก ผาติกุลศิลาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2533)
  • อนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา (พ.ศ. 2538)
  • ฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาจอประสาทตา ท Hahnemann University, Philadelphia, USA (พ.ศ. 2540)

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00 - 14:30 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
26 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์