ค้นหาแพทย์

ศ.นพ. กำพล กลั่นกลิ่นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • M.S George Washington University, United States of America

วุฒิบัตร

 • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์สาขาระบบทางเดินอาหารเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษาหลังปริญญา

 • Residency training in Internal Medicine and Fellowship in Hepatology, V.A Hospital affiliate to George Washington University, United States of America 1965-1969
 • M.S in physiology : GWU.USA
 • Certificate in Early gastric cancer detection Japan, December – Ma

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • G.I endoscopy
 • โรคระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
14:00-14:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
15:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อังคาร 13:00-13:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
14:00-14:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
15:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
พุธ 13:00-13:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
14:00-14:59 GI Center-Excellence ชั้น 2
15:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
16:00-18:00 (ยกเลิก)MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
04 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
04 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
07 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
07 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
07 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
10 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
10 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
10 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
14 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
14 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
14 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
21 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
21 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
21 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
26 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
26 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
26 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
28 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
28 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
28 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00