ค้นหาแพทย์

ศ.นพ. กำพล กลั่นกลิ่นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • M.S George Washington University, United States of America

วุฒิบัตร

 • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์สาขาระบบทางเดินอาหารเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษาหลังปริญญา

 • Residency training in Internal Medicine and Fellowship in Hepatology, V.A Hospital affiliate to George Washington University, United States of America 1965-1969
 • M.S in physiology : GWU.USA
 • Certificate in Early gastric cancer detection Japan, December – Ma

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • G.I endoscopy
 • โรคระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 16:00 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อังคาร 13:00 - 16:00 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พุธ 13:00 - 16:00 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 เมษายน 2567 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08 เมษายน 2567 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 เมษายน 2567 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
16 เมษายน 2567 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ