ค้นหาแพทย์

ศ.นพ. กำพล กลั่นกลิ่นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • M.S George Washington University, United States of America

วุฒิบัตร

 • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์สาขาระบบทางเดินอาหารเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษาหลังปริญญา

 • Residency training in Internal Medicine and Fellowship in Hepatology, V.A Hospital affiliate to George Washington University, United States of America 1965-1969
 • M.S in physiology : GWU.USA
 • Certificate in Early gastric cancer detection Japan, December – Ma

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • G.I endoscopy
 • โรคระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
อังคาร 13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
พุธ 13:00-16:00 GI Center-Excellence ชั้น 2
16:00-18:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
05 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
05 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
12 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
12 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
12 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
19 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
19 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
19 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00
26 มีนาคม 2564 13:00 - 13:59
26 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
26 มีนาคม 2564 15:00 - 16:00