ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ธเนศ ชิดาพนารักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 17:59 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ