ค้นหาแพทย์

พญ. ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • แพทย์ฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, 2560
  • การฟื้นฟูหัวใจ ขั้นสูง, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การฟื้นฟูผู้สูงอายุ
  • การฟื้นฟูหัวใจ
  • การฝังเข็มและแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 14:00 - 19:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 14:00 - 15:59 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 14:00 - 18:59 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
01 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
08 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
20 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
22 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
29 เมษายน 2567 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์