ค้นหาแพทย์

พญ ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • การกู้ชีพ ขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
  • แพทย์ฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, 2560
  • การฟื้นฟูหัวใจ ขั้นสูง, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การฟื้นฟูผู้สูงอายุ
  • การฟื้นฟูหัวใจ
  • การฝังเข็มและแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:30-14:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
14:30-16:00 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร 13:30-14:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
14:30-15:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
15:30-16:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
16:30-17:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
17:30-19:00 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี 09:30-10:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
10:30-12:00 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์ 13:30-14:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
14:30-16:00 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์ 13:30-14:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
14:30-15:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
15:30-16:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
16:30-17:29 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู
17:30-19:00 PHY/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 มกราคม 2564 16:30 - 17:29
02 มกราคม 2564 17:30 - 19:00
29 มกราคม 2564 13:30 - 14:29
29 มกราคม 2564 14:30 - 16:00