ค้นหาแพทย์

พญ ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • การกู้ชีพ ขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
  • แพทย์ฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, 2560
  • การฟื้นฟูหัวใจ ขั้นสูง, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, 2560

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การฟื้นฟูผู้สูงอายุ
  • การฟื้นฟูหัวใจ
  • การฝังเข็มและแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
04 พฤษภาคม 2564 13:30 - 14:29
04 พฤษภาคม 2564 14:30 - 15:29
04 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
04 พฤษภาคม 2564 15:30 - 16:29
04 พฤษภาคม 2564 16:30 - 17:29
04 พฤษภาคม 2564 18:00 - 19:00
07 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
07 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
07 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
11 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
11 พฤษภาคม 2564 13:30 - 14:29
11 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
11 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
11 พฤษภาคม 2564 15:30 - 16:29
11 พฤษภาคม 2564 16:30 - 17:29
11 พฤษภาคม 2564 17:30 - 19:00
14 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
14 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
14 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
18 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
18 พฤษภาคม 2564 13:30 - 14:29
18 พฤษภาคม 2564 14:30 - 15:29
18 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
18 พฤษภาคม 2564 15:30 - 16:29
18 พฤษภาคม 2564 16:30 - 17:29
18 พฤษภาคม 2564 17:30 - 19:00
21 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
21 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
21 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
25 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
25 พฤษภาคม 2564 13:30 - 14:29
25 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
25 พฤษภาคม 2564 14:30 - 15:29
25 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
25 พฤษภาคม 2564 15:30 - 16:29
25 พฤษภาคม 2564 16:30 - 17:29
25 พฤษภาคม 2564 17:30 - 19:00
28 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
28 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
28 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00