ค้นหาแพทย์

นพ. ธีรภัทร นันท์ศุภวัฒน์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรศาสตร์ สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

การศึกษาหลังปริญญา

  • อายุรศาสตร์ และ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Texas Tech University Health Sciences Center School Of Medicine

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อายุรศาสตร์ สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ