ค้นหาแพทย์

นพ. ภาณุเมศ ศรีสว่างสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - -

วุฒิบัตร

  • อายุรศาตร์. อายุรศาสต์โรคหัวใจ.

การศึกษาหลังปริญญา

  • Interventional cardiology, The Heart Association of Thailand

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Interventional cardiology

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-12:00/14:00-16:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อังคาร 10:00-12:00/14:00-15:59 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พุธ 10:00-12:00/14:00-16:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พฤหัสบดี 10:00-12:00/14:00-16:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ศุกร์ 10:00-12:00/14:00-16:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อาทิตย์ 10:00-11:59/14:00-18:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
07 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
12 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
16 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
22 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ