บริการทางการแพทย์

ห้องทารกแรกเกิด

       เราให้บริการดูแลรักษาทารกแรกเกิดอายุไม่เกิน 28 วันที่มีอาการเจ็บป่วย / มีภาวะผิดปกติต่างๆ ได้แก่ ตัวเหลือง คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวน้อย ต้องการตรวจคัดกรองการได้ยิน หรือมีภาวะวิกฤต


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936902 / 053-936827 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658