บริการทางการแพทย์

ห้องคลอด

       ให้บริการคลอดคุณภาพโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936903-4 , Call center 053-936900-1