บริการทางการแพทย์

ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ

       เราให้บริการส่งเสริม / สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน อิสุกอิใส ไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936700 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658