บริการทางการแพทย์

คลินิกอาชีวเวชกรรม

       ให้การบริการด้านอาชีวอนามัย Occupational Health service เช่น การประเมินความเสี่ยงสุขภาพในการทำงาน การออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงาน ให้คำปรึกษา อบรม อาชีวอนามัย และสุขภาพทั่วไปในสถานประกอบการ ให้คำปรึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพและวัคซีนในสถานประกอบการ

       ให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม Occupational medicine clinic การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน การตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพ ให้คำปรึกษาวัคซีน การประเมินสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงานหลังเจ็บป่วย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934767-8, Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658