บริการทางการแพทย์

คลินิกท่องเที่ยว

       ให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง , ให้บริการวัคซีนและใบรับรองวัคซีน , วินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทาง , ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934-642, Call center 053-936900-1