ศูนย์ศรีพัฒน์ฯร่วมงาน "พิธีเปิดอาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์"โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566"
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯร่วมงาน "พิธีเปิดอาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์"โรงเรียนสาธิต มช. ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566" โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมในพิธี ณ อาคาร 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวจะใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา