นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

ภาษา : อังกฤษ, ไทย
การศึกษา
- - แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 2553
- อนุสาขาอายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา (Neurologist) 2557
การศึกษาหลังปริญญา
- แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 - 2553
- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-2557
- Visiting doctor, Movement Disorder Unit, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London , UK ,2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
- ปวดศีรษะ ไมเกรน
- พาร์กินสัน

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00 - 10:59 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
11:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
อังคาร 10:00 - 10:59 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
11:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
พุธ 10:00 - 10:59 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
11:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
16:00 - 16:59 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์)
17:00 - 18:00 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์)
พฤหัสบดี 13:00 - 13:59 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
14:00 - 15:00 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
ศุกร์ 10:00 - 10:59 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
11:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์)
อาทิตย์ 10:00 - 10:59 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์)
11:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์)