Knowledge

Pharmacy Robotแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

รหัสเอกสาร PI-IMC-041-R-00

อนุมัติวันที่ 11 กันยายน 2561


    เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้ป่วยให้ความไว้วางใจในการใช้บริการที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารับการรักษาและรับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาของโรงพยาบาล โดยการนำเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมระบบความปลอดภัยด้านยา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดและจ่ายยาให้มากขึ้นสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเป็นการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบยาของโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล


แผนกเภสัชกรรมศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงได้นำระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจรมาใช้ในการจัดยาทั้งระบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยใช้หุ่นยนต์ในการทำงานดังนี้


- หุ่นยนต์จัดและจ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยนอก

        สามารถนับรายการยาและบรรจุยาทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูลที่ต้องการลงในกระบอกที่กำหนดได้ด้วยระบบแขนกลและสามารถจ่ายยาที่ต้องการลงในรูปแบบกล่องที่กำหนดได้ด้วยระบบแขนกล


- หุ่นยนต์ตรวจสอบซองยาด้วยระบบรูปภาพ

        สามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและความถูกต้องของยาที่ถูกบรรจุอยู่ในซองซึ่งมาจากเครื่องจัดและบรรจุยาชนิดเม็ดและแคปซูลอัตโนมัติ โดยใช้ระบบImage processing ตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะ สีและขนาดของเม็ดยา และมีโปรแกรมในการตรวจหาซองยาที่มีปัญหา เม็ดยาที่มีปัญหาทางกายภาพหรือการจ่ายยาที่ผิดพลาด ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์


- หุ่นยนต์จัดและจ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน ต์จัดและจ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน

        สามารถบรรจุยาเม็ดได้ไม่น้อยกว่า208 ชนิดยา และสามารถจัดยาให้แก่ผู้ป่วยได้ทั้งแบบ Unit dose ที่เป็น Single unit package หรือ Multiple units package ได้


- ระบบสถานีเก็บและจัดยากึ่งอัตโนมัติ

        ระบบตู้บรรจุยาแสดงไฟ LED สำหรับยาจัดมือ หรือยาที่อยู่นอกเหนือการบริหารจัดยาด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดยา โดยระบบจะแสดงผลของตำแหน่งของยาที่ต้องจัดผ่านระบบหน้าจอแสดงผลไฟ LEDระบบไฟ LED จะแสดงข้อมูลของลำดับผู้จัดเตรียมยา หรือจำนวนยา เมื่อทำการสแกนBarcodeที่ใบสั่งยามีระบบตู้บรรจุยาสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบุตำแหน่งยาด้วยระบบ Barcode system หรือ ระบบ QR code


- ระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเลิกทรอนิกส์

        ระบบตู้จัดเก็บยา High Alert Drug  (HAD) Electronic Cabinet เป็นระบบที่ใช้สำหรับกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drug (HAD) โดยใช้การทำงานของระบบเปิด-ปิดล๊อคอัตโนมัติผ่านระบบโปรแกรมสั่งการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารจัดการยา


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด