ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชมการถ่ายทอดสด

การให้ความรู้ "โครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม "

ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่

.

https://www.facebook.com/SriphatMedicalCenter/videos/2906265926132011/?epa=SEARCH_BOX