ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาถ่ายทอดสด การให้ความรู้ "โครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม "

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

.

https://www.facebook.com/SriphatMedicalCenter/videos/141600567119432/?epa=SEARCH_BOX