ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. บุญสม ผลประเสริฐสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาท

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-09:59 PED/กุมาร
10:00-10:59 PED/กุมาร
11:00-12:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
04 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
04 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
11 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
11 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
11 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
18 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
18 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
18 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00