ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ลินดา หรรษภิญโญสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุประสาทและต้อหิน และต้อกระจก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
14:00-14:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
15:00-16:00 EYE/จักษุ ชั้น 12
อาทิตย์ 09:00-09:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
10:00-10:59 EYE/จักษุ ชั้น 12
11:00-12:00 EYE/จักษุ ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 13:00 - 16:00