วิสัยทัศน์

 

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศระดับสากล และเป็นหนึ่งในใจของผู้รับบริการ

“First in Mind for Center of Excellence in Specific Disease”