โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก


                                                                                
นับเนื่องจากการให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทย์,พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากทีมสหสาขาวิชาชีพ จึงจัดให้มีโครงการสานสายใยสู่ลูกรัก เพื่อให้ความรู้ต่อมารดา บิดา และผู้ใกล้ชิด ในการเตรียมความพร้อมในการคลอด การต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่น ปลอดภัย

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเสนอโอกาสพิเศษ แด่คุณแม่ตั้งครรภ์ยุคใหม่ เพื่อลูกน้อยที่แข็งแรงสมบูณ์ และเตรียมคลอดอย่างมั่นใจ ขอเชิญคุณแม่คนใหม่ จูงมือคุณพ่อเข้ารับการอบรม การเรียนรู้ก่อนคลอด สัมผัสแห่งรัก ฝึกฝน เตรียมตัว เตรียมใจ..ใกล้คลอด

เป้าหมาย

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีการเตรียมตัว และเรียนรู้การปฏิบัติตัวตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร

เพื่อให้สามีของหญิงตั้งครรภ์และบุคคลใกล้ชิด ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมตัวของหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ สามี และบุคคลใกล้ชิด มีทัศนคติที่ดีต่อการตั้งครรภ์ การคลอด และการเลี้ยงดูทารก เพื่อเสริมสร้างการเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ

ประโยชน์และความสำคัญ
การตั้งครรภ์และการคลอด เป็นกระบวนการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผู้ที่จะเป็นบิดาและมารดา ต่างมีความต้องการให้การคลอดผ่านไปได้ด้วยดี ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก และเป็นเสริมสร้างทัศคติที่ดีต่อการตั้งครรภ์ ตั้งแต่ก่อนคลอด ระยะคลอด และหลังคลอด ทำให้หญิงตั้งครรภ์มีการเรียนรู้ มีความสามารถและมีความมั่นใจในการปฏิบัติตนในทุกระยะของการคลอด รวมทั้งการเลี้ยงดูทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา 1 วัน เวลา 08.30-16.00 น.
เนื้อหา
 • การสังเกตภาวะปกติ/ผิดปกติที่พบได้ในทารก
 • การให้ภูมิคุ้มกันในทารก
 • การป้องกันอุบัติเหตุในทารก
 • การเตรียมของใช้สำหรับทารก
 • การพับผ้าอ้อม
 • การอาบน้ำทารก
 • เทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จ
 • การเตรียมเต้านม
 • การให้นมบุตรที่ถูกวิธี
 • ปัญหาที่อาจเกิด การป้องกันและการแก้ปัญหา
 • การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ในระยะหลังคลอดพร้อมกับ ปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด
 • บทบาทคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของมารดาและการปฏิบัติตนในขณะตั้งครรภ์
 • กระบวนการคลอด
 • การคลอดโดยวิธีพิเศษ
 • การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์
 • การเตรียมตัวและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับการคลอด
 • อาการนำสู่การคลอด
 • อาการผิดปกติที่ควรมาโรงพยาบาล
 • การเตรียมและบริหารร่างกายก่อนคลอด
 • ความสำคัญและที่มาของความเจ็บปวดในระยะคลอด
 • วิธีการบรรเทาการเจ็บครรภ์คลอด
 • การผ่อนคลาย
 • การฝึกการหายใจ
 • การนวดหลัง
 • การใช้ยาบรรเทาการเจ็บครรภ์คลอด
 • บทบาทของสามีหรือผู้ใกล้ชิดในระยะคลอด
 • การเบ่งคลอด