ผู้อำนวยการ อดีตถึงปัจจุบัน


ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
24 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน


รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล
24 ธันวาคม 2555 - 23 ธันวาคม 2559


รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
01 ตุลาคม 2553 - 23 ธันวาคม 2555


อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์
01 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2553


รศ.นพ.วิชาญ หล่อวิทยา
01 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549


รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต
01 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545


รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร
01 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2541