เอกสารการขอประวัติ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอประวัติการรักษาพยาบาลในเวชระเบียนผู้ป่วย ดังนี้

ขั้นตอนการขอประวัติ

 1. ผู้ขอประวัติฯ ติดต่อที่หน่วยบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โดยสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นผู้ป่วยของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
 3. ผู้ขอประวัติฯ ชำระค่าธรรมเนียม

หลักฐานเอกสารการขอประวัติ

 1. กรณีผู้ป่วยมาขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนด้วยตนเอง
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  • ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา/ข้อมูลทางการแพทย์
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

 2. กรณีผู้ขอประวัติฯ เป็นบิดา/มารดา ของผู้ป่วยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  • ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา/ข้อมูลทางการแพทย์
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ป่วย /สำเนาสูติบัตรผู้ป่วย

 3. กรณีผู้ขอประวัติฯ เป็นคู่สมรส (ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา/ข้อมูลทางการแพทย์
  2. หนังสือยินยอมมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย /สำเนาหนังสือเดินทาง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ
  5. สำเนาทะเบียนสมรส

 4. กรณีผู้ขอประวัติฯ เป็นบุตรบรรลุนิติภาวะ เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา/ข้อมูลทางการแพทย์
  2. หนังสือยินยอมมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย /สำเนาหนังสือเดินทาง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ

 5. กรณีผู้ขอประวัติฯ เป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย หรือผู้รับมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา/ข้อมูลทางการแพทย์
  2. หนังสือยินยอมมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย /สำเนาหนังสือเดินทาง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ป่วย /สำเนาสูติบัตรผู้ป่วย


หมายเหตุ

 1. เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนา ระบุเพื่อใช้ในกรณีขอประวัติการรักษาพยาบาลของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เท่านั้น
 2. ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
 3. กรณีไม่สามารถเขียนได้ ให้ใช้ลายนิ้วมือ โดยระบุนิ้วและข้าง มาให้ชัดเจน
 4. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะ 1 ใบ โดยผู้ขอเป็นผู้รับรองสำเนา
 5. กรณีเป็นทารกหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือเป็นผู้พิการไม่สามารถรับรู้การกระทำ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บิดา หรือ มารดา ผู้ปกครองที่ศาลตั้ง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ต้องแสดงคำสั่งศาลหรือหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม


รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบสำหรับการขอประวัติ เอกสารที่ผู้ขอประวัติในแต่ละกรณีต้องจัดเตรียม
กรณีผู้ป่วยยื่นเอง กรณีเป็นบิดา/มารดา ผู้ป่วยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีคู่สมรส กรณีเป็นบุตรบรรลุนิติภาวะ กรณีผู้รับมอบอำนาจ
ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา/ข้อมูลทางการแพทย์
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
หนังสือยินยอมมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย /สำเนาหนังสือเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
สำเนาทะเบียนสมรส
สำเนาทะเบียนบ้านผู้ป่วย /สำเนาสูติบัตรผู้ป่วย

เอกสารดาวน์โหลด

 1. ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา / ข้อมูลทางการแพทย์ (ไทย)
 2. ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา / ข้อมูลทางการแพทย์ (English)
 3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา
 4. หนังสือยินยอมมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติ
 5. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 6. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (ผู้ป่วยผู้เสียชีวิต)