ศูนย์ศรีพัฒน์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี

หอผู้ป่วยใน

ให้บริการที่ ชั้น 11, ชั้น 12, ชั้น 13 และชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี