วิสัยทัศน์

                                         

                                  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล (Excellent Diseases Specific Center)