ศรีพัฒน์ฯ เพื่อสังคม

นอกจากการให้บริการทางด้านสุขภาพ ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการแล้ว ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ยังได้ตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อีกด้วย ซึ่งหมายถึง การคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ และในสังคมระดับไกล ได้แก่ จังหวัดใกล้เคียง ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าทันโลก มีบริการและสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ มีระบบบริหารและฝ่ายจัดการที่สูงด้วยประสิทธิภาพ ทำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม ปฏิบัติงานภายในกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง
การช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มอบให้กับสังคมที่ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการยกระดับสุขภาวะของชุมชน เช่น การดูแลสุขภาพกระดูก และการให้สุขศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะตอบแทนสังคมเสมอมา จนก่อเกิดโครงการ “ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ อาสาพัฒนาสังคม” ขึ้น ในปี พ.ศ.2555 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้


หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในเขตภาคเหนือมีผู้รับบริการจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการในพื้นที่เขตภาคเหนือ จึงถือได้ว่าผู้รับบริการในเขตภาคเหนือ เป็นผู้รับบริการที่มีความสำคัญของศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ และในปัจจุบันภาคธุรกิจต่างๆได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการตอบแทนและพัฒนาสังคม ซึ่งบางครั้งอาจจะดำเนินในรูปแบบของกิจกรรมหรือปัจจัยต่างๆ เช่น การแจกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมไปถึงการออกหน่วยรักษาพยาบาล เป็นต้น ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนและพัฒนาสังคม รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสทำความดีให้แก่สังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาชุมชน และเด็กผู้ด้อยโอกาส
  2. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆให้แก่สังคม
  3. เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักถึงการตอบแทนสังคม
  4. เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน
  5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่องค์กรในเรื่องการตอบแทนสังคม