แนวทางการใช้สิทธิเบิกราชการ

- แนวการใช้สิทธิเบิกราชการที่ศูนย์ศรีพัฒน์


- อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ


- อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา


- ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค


- อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร


- กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล) กรมบัญชีกลาง