บุคลากร

ผู้จัดการ สำนักงานอำนวยการ แผนกยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อและพัสดุ แผนกสารสนเทศ แผนกจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยศูนย์บริการสวนดอก แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ แผนกปฏิบัติการกลาง แผนกบริการรังสี แผนกบริการบริษัทคู่สัญญา แผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ แผนกการเงิน แผนกเวชระเบียน แผนกพัฒนาคุณภาพ หน่วยวิจัยทางคลินิก ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ หน่วยบริการกลาง. หน่วยบริการส่วนหน้า หน่วยประสานงานการบริการรักษาพยาบาล บริการจ่ายกลางและธุรการ หอผู้ป่วยวิกฤต1(ICU1) หอผู้ป่วยวิกฤต2(ICU2) คลินิกไตเทียม ศูนย์โรคหัวใจ(Cardiac Center) ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด คลินิกตรวจโรค MED13 หอผู้ป่วย 14S หอผู้ป่วย 14S (A) หอผู้ป่วย 14S (B) หอผู้ป่วย 15S หอผู้ป่วย 11C หอผู้ป่วย 12C หอผู้ป่วย 13C หอผู้ป่วย 14C ห้องผ่าตัด คลินิกตา(EYE) คลินิกศัลยกรรม(SURG) คลินิกกระดูกและข้อ(ORTHO) คลินิกหูคอจมูก(ENT) คลินิกตรวจโรคชั้น5 (ตึกExe) คลินิกตรวจโรค (Checkup) คลินิกตรวจโรค(Skin) คลินิกสุขภาพเด็กดี( Well Baby) คลินิกสูตินารีเวชและกุมาร คลินิกกุมาร(PED) คลินิกสูตินารีเวช(OB-GYN)

ฐิตากานต์ กันธวัง [กานต์]
หัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพ

ศิริขวัญ สุขอนันต์ [ขวัญ]
พนักงานอาชีวอนามัย

จัณณภัฒน์ รักษายศ [นุ่น]
พนักงานอาชีวอนามัย

มนทิรา ชมใย [ต้อม]
พนักงานบริหารความเสี่ยง

อัณณ์ชญา ทองวิลาศพงศ์ [เจน]
พนักงานบริหารความเสี่ยง

ปิยนันท์ สุกสี [เก๋]
พนักงานประกันคุณภาพการบริการทางการแพทย์

กนกวรรณ โพธิศาสตร์ [อ้อม]
พนักงานประกันคุณภาพการบริการทางการแพทย์

พิชาพัทธ์ ธเนษฐ์วัฒนกุล [ไจ่ไจ๋]
พนักงานบริหารข้อร้องเรียน