บุคลากร

ผู้จัดการ สำนักงานอำนวยการ แผนกยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อและพัสดุ แผนกสารสนเทศ แผนกจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยศูนย์บริการสวนดอก แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ แผนกปฏิบัติการกลาง แผนกบริการรังสี แผนกบริการบริษัทคู่สัญญา แผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ แผนกการเงิน แผนกเวชระเบียน แผนกพัฒนาคุณภาพ หน่วยวิจัยทางคลินิก ฝ่ายการพยาบาล บริการจ่ายกลางและธุรการ หอผู้ป่วยวิกฤต ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด คลินิกบริการผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย 14S หอผู้ป่วย 15S หอผู้ป่วย 11C หอผู้ป่วย 12C หอผู้ป่วย 13C หอผู้ป่วย 14C ห้องผ่าตัด
2  3  4  5 


สุภลักษณ์ ใจอินทร์
หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ

ประยุทธ เตชะนา
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

ระวิวรรณ สีตลาภินันท์
หัวหน้าหน่วยบริการกลาง

วลัยพร นันทะพงษ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบควบคุมภายใน

มณีรุ้ง พรหมกิ่งแก้ว
เลขานุการ

วิภาดา โคตรแสนลี
เลขานุการ

ประภาภรณ์ ชุมภูวรณ์
นิติกร

ปริศนา ต๊ะเสน
พนักงานธุรการ.