ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 1st CMU Endoscopic Spinal Surgery Cadaveric Workshop ณ ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
Posted : 16 สิงหาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม JCI Standard for Hospital โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Core Competency หัวข้อ คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 5
Posted : 09 สิงหาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
Posted : 06 สิงหาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0 Service Innovation Era 4.0 โดยมี อ.ณัฐพล เอกไพศาล เป็นวิทยากร
Posted : 01 สิงหาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบบริการส่วนหน้าผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ KIOSK โดยมี พว.อดิพรรณ ยะมาวิรัญ เป็นวิทยากร
Posted : 26 กรกฎาคม 2019
Read more