ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมี พว.วีรชาติ ชูฤทธิ์ , พว.สุคนทา คุณาพันธ์, พว.ชยุต ใหม่เขียว และ พว.บุปผา จันทรจรัส เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
Posted : 14 พฤศจิกายน 2019
Read more

อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค
Posted : 12 พฤศจิกายน 2019
Read more

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน
Posted : 11 พฤศจิกายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้างาน (Management Competency) หัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผน Action plan ประจำปี 2563
Posted : 06 พฤศจิกายน 2019
Read more

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ , ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทำพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
Posted : 05 พฤศจิกายน 2019
Read more