อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรระดับหัวหน้างาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และดำเนินงานตามแผน Action plan
Posted : 29 พฤศจิกายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ความดันโลหิตสูง” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100
Posted : 29 พฤศจิกายน 2018
Read more

คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่คุณพรรณนิภา ไชยวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต และคุณอรญา อภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต ที่จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12
Posted : 23 พฤศจิกายน 2018
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "Update easd/ada consensus guideline for managamet Type2 DM" โดยมี พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นวิทยากร
Posted : 22 พฤศจิกายน 2018
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร)
Posted : 21 พฤศจิกายน 2018
Read more