คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ “การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายค่านิยม CQIT” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Happy Brain :H3 การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างนวัตกรรม
Posted : 31 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การเรียน อุกปรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ฯลฯ ในโครงการศรีพัฒน์ ต้านภัยหนาว แก่ โรงเรียนบ้านนากู่ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Posted : 29 มกราคม 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรระดับหัวหน้างาน โดยเพื่อแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานในปี 2562
Posted : 28 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณสาธิต ฉวีวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 พร้อมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Posted : 25 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณชมนาถ พรสมพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 เชียงใหม่ พร้อมพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
Posted : 23 มกราคม 2019
Read more