ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ "การบริหารคุณภาพงานทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management : TQM" โดยมี อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง เป็นวิทยากร
Posted : 01 กรกฎาคม 2019
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอาหารว่างให้แก่บุคลากรในแต่ละหน่วยงานของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
Posted : 26 มิถุนายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Quality Control Circle : การบริหารวงจรคุณภาพ QCC
Posted : 26 มิถุนายน 2019
Read more

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านยา และการใช้ยา(Medication Management and Use) ตามมาตรฐาน The Joint Commission International
Posted : 21 มิถุนายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ The Next Age of Marketing Digital Marketing
Posted : 20 มิถุนายน 2019
Read more