ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่