ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)ให้กับบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)ให้กับบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่