ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมี พว.วีรชาติ ชูฤทธิ์ , พว.สุคนทา คุณาพันธ์, พว.ชยุต ใหม่เขียว และ พว.บุปผา จันทรจรัส เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมี พว.วีรชาติ ชูฤทธิ์ , พว.สุคนทา คุณาพันธ์, พว.ชยุต ใหม่เขียว และ พว.บุปผา จันทรจรัส เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562