ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลจัดการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 สำหรับพยาบาล โดยมี รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ เป็นวิทยากร

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลจัดการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 สำหรับพยาบาล โดยมี รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 กันยายน 2562