ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 1st CMU Endoscopic Spinal Surgery Cadaveric Workshop ณ ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 1st CMU Endoscopic Spinal Surgery Cadaveric Workshop ณ ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562