ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม JCI Standard for Hospital โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Core Competency หัวข้อ คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 5

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม JCI Standard for Hospital โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Core Competency หัวข้อ คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 5 เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562