ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง”บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs”

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง”บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562