ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพทารกแรกเกิด และการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพทารกแรกเกิด และการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก โดยมี ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, นพ.สาธิษฐ์ มะโนปัญญา กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ละ ผศ.นพ.กฤช มกรแก้วเกยูร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก เป้นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562