ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ "การบริหารคุณภาพงานทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management : TQM" โดยมี อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง เป็นวิทยากร

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ "การบริหารคุณภาพงานทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management : TQM" โดยมี อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562