คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอาหารว่างให้แก่บุคลากรในแต่ละหน่วยงานของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอาหารว่างให้แก่บุคลากรในแต่ละหน่วยงานของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562