ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) โดยมี อ.ธเนศ เครือโสภณ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562