ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)โดยมี อ.กุลชุดา ดิษยบุตร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562