ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ) / Business Model Canvas

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ) / Business Model Canvas โดยมี อ.พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562